حفر کانال در محوطه باستانی چیزی به جز تخریب به نظر نمی رسد!

حفر کانال در محوطه باستانی چیزی به جز تخریب به نظر نمی رسد!

حفر کانال در محوطه باستانی چیزی به جز تخریب به نظر نمی رسد!

حفر کانال در محوطه باستانی چیزی به جز تخریب به نظر نمی رسد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.