به هر سو که بنگزی فرسایش هنرنمایی خود را عرضه کرده

به هر سو که بنگزی فرسایش هنرنمایی خود را عرضه کرده