به هر سو که بنگزی فرسایش هنرنمایی خود را عرضه کرده