دره به شدت یادآور خاطرات کال جنی طبس است

دره به شدت یادآور خاطرات کال جنی طبس است