دره راگه، در کنار سایر جاذبه های طیبعی استان کرمان فرصت خوبی برای طبیعت گردی است.

دره راگه، در کنار سایر جاذبه های طیبعی استان کرمان فرصت خوبی برای طبیعت گردی است.