شاید باید کامل دره را پیمود تا از نمام زیبایی های آن بهره برد.

شاید باید کامل دره را پیمود تا از نمام زیبایی های آن بهره برد.