و در انتها روستای امامه بالا که می توان تاکسی گرفته و به کلوگان بازگشت