تابستان است و آبشار آرام و بی صدا

تابستان است و آبشار آرام و بی صدا

تابستان است و آبشار آرام و بی صدا

تابستان است و آبشار آرام و بی صدا