گویی بر زمین کوبیده شده

گویی بر زمین کوبیده شده

گویی بر زمین کوبیده شده

گویی بر زمین کوبیده شده