بازدید از قلعه امکان پذیر نشد… از درز دیوار و در توانستیم نگاهی به آن سوی تاریخ بیندازیم…

بازدید از قلعه امکان پذیر نشد… از درز دیوار و در توانستیم نگاهی به آن سوی تاریخ بیندازیم…

بازدید از قلعه امکان پذیر نشد... از درز دیوار و در توانستیم نگاهی به آن سوی تاریخ بیندازیم...