در پای قلعه ساختمان های ویران شده ای وجود داشت.

در پای قلعه ساختمان های ویران شده ای وجود داشت.

در پای قلعه ساختمان های ویران شده ای وجود داشت.