کتیبه کنده شده بر روی دیواره پلکان دزپارت که از قدمت و تاریخچه آن اطلاعی ندارم

کتیبه کنده شده بر روی دیواره پلکان دزپارت که از قدمت و تاریخچه آن اطلاعی ندارم

کتیبه کنده شده بر روی دیواره پلکان دزپارت که از قدمت و تاریخچه آن اطلاعی ندارم

کتیبه کنده شده بر روی دیواره پلکان دزپارت که از قدمت و تاریخچه آن اطلاعی ندارم