طراوت آبشار حال و هوای معتدل خزری به اطرافش داده است