با خوش شانسی دم دمای غروب به دره ستارگان رسیدیم

با خوش شانسی دم دمای غروب به دره ستارگان رسیدیم

با خوش شانسی دم دمای غروب به دره ستارگان رسیدیم

با خوش شانسی دم دمای غروب به دره ستارگان رسیدیم