Tagged: Cranberry Tea

Mosque of Saveh ۰

Discovering Saveh(Central Province)

Saveh city in the northern part of the province and 150 kilometers from the capital located. بافت قدیمی این شهر کهن و طبیعت اطراف آن را به عنوان مقصد یک روزه خود در ابتدای بهار برگزیدیم و دل به جاده ها زدیم و اینک شما را در این سفر و جاذبه های کمتر دیده شده شریک می نماییم.