برچسب: استان مازنداران

۰

آبشار سله بن(ورسک، استان مازنداران)

بعضی وقت ها یک مقصد فقط بک بهانه است تا راهی جاده و جنگل و کوه بشوی و در طبیعت رها باشی و روزی را متفاوت از همه روزهای شهرنشینی که همه اش شبیه هم است بسازی. یک روز کوتاه سرد پاییزی فرصت داشتیم و جهت را روبه سوی شمال پیش گرفتیم و راهی جاده فیروزکوه و سوادکوه شدیم.