در میدان مرکزی شهر هستیم. به کوه می نگریم. در ابتدا نامفهوم است، ولی با دقت به آن طرح شتر و کوهان پدید می آید. این عکس با زوم زیاد گرفته شده و اطراف آن در کادر نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.