دره راگه، در کنار سایر جاذبه های طیبعی استان کرمان فرصت خوبی برای طبیعت گردی است.