رشته آب کم جان پاییزی که در ادامه با لوله منتقل می شود.

رشته آب کم جان پاییزی که در ادامه با لوله منتقل می شود.