ییلاق اولسبلانگا که امروزی نامی شناخته شده در بین دوستداران طبیعت است.