www.afracamp.ir-laali

www.afracamp.ir-laali

دره ای عمیق که رود آب شود در انتهای آن به سد گتوند بر روی کارون می پیوندد.

دره ای عمیق که رود آب شود در انتهای آن به سد گتوند بر روی کارون می پیوندد.