دارم به دریا می زنم، چشمهای تو فانوسمه

دارم به دریا می زنم، چشمهای تو فانوسمه

دارم به دریا می زنم، چشمهای تو فانوسمه

دارم به دریا می زنم، چشمهای تو فانوسمه