این درختان در گروه شوره زی قرار دارند

این درختان در گروه شوره زی قرار دارند

این درختان در گروه شوره زی قرار دارند

این درختان در گروه شوره زی قرار دارند