تشی که در قفسی کوچک زندانی است

تشی که در قفسی کوچک زندانی است

تشی که در قفسی کوچک زندانی است

تشی که در قفسی کوچک زندانی است