مسئولین مجموعه هم نسبت به کم توجهی مسئولین منطقه ویژه معترض بودند

مسئولین مجموعه هم نسبت به کم توجهی مسئولین منطقه ویژه معترض بودند

مسئولین مجموعه هم نسبت به کم توجهی مسئولین منطقه ویژه معترض بودند

مسئولین مجموعه هم نسبت به کم توجهی مسئولین منطقه ویژه معترض بودند